Algemene voorwaarden

 Artikel 1. DEFINITIES
 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten door Holland Veranda verder te noemen Holland Veranda. De algemene voorwaarden worden bij iedere offerte / opdracht meegezonden en worden op verzoek gratis toegezonden. De algemene voorwaarden zijn ook terug te vinden op www.hollandveranda.nl;

2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;

3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door Holland Veranda niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Holland Veranda is bevestigd.

 

Artikel 2. ALGEMEEN
 

1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 90 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan

door Holland Veranda desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order c.q. opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order c.q. opdracht;

2. In prijscouranten, offertes en in andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, gewichten, maten, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Holland Veranda niet;

3. . De offerte omvat een omschrijving van de te leveren materialen en is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling

  van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken. Het aanbod aan de wederpartij geeft inzicht in de prijs;

4. Indien de offerte vergezeld gaat van tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Holland Veranda zelf, dan wel in haar opdracht zijn vervaardigd, dan blijven deze eigendom van Holland Veranda. Dergelijke bescheiden mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of aan de andere kant vermenigvuldigd. Indien aan Holland Veranda naar aanleiding van de offerte geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Holland Veranda gedaan verzoek franco aan hem te worden retour gezonden. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Holland Veranda gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

 

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN
 

1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Holland Veranda de opdracht schriftelijk heeft bevestigd en deze door de wederpartij is ondertekend. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Holland Veranda en deze algemene voorwaarden;

2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de opdracht zijn opgenomen, dan wordt deze aanvullende opdracht – naast de overeengekomen hoofdsom – in een nieuwe opdrachtbevestiging verwerkt en in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een dergelijke opdracht dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht – van welke aard dan ook – moeten schriftelijk door Holland Veranda bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen datum van levering komt door een wijziging te vervallen.

 

Artikel 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
 

1. Holland Veranda zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Voor zover noodzakelijk zal Holland Veranda de wederpartij tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van een bestelling / levering. De wederpartij zorgt ervoor dat Holland Veranda tijdig kan beschikken over:

a. (Toegang tot) het gebouw, het terrein waar de veranda(s) – mits van toepassing – moet worden afgeleverd;

b. Voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van de veranda(s) en/of hulpmiddelen;

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Holland Veranda het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;

3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Holland Veranda aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Holland Veranda worden verstrekt;

4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd / dat in fasen zal worden geleverd, dan kan Holland Veranda de levering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de levering van de daaraan voorafgaande fase gerelateerde goederen schriftelijk heeft goedgekeurd en de financiële verplichtingen wegens

 Holland Veranda heeft voldaan;

5. Bij het uitblijven van een opeisbare betaling zijdens de wederpartij is Holland Veranda gerechtigd de aanvang van de vervolgleveringen op te schorten;

6. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde veranda’s – gezien hun formaat of omvang – in losse delen worden geleverd, welke delen door de wederpartij gemonteerd dienen te worden.

 

Artikel 5. LEVERTIJD, LEVERING
 

1. De in de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen levertijd geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet tijdige levering is Holland Veranda dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim;

2. De genoemde c.q. overeengekomen datum van levering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:

– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Holland Veranda kan worden toegerekend;

– wederpartij jegens Holland Veranda tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet.

 

Artikel 6. PRIJZEN
 

1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Holland Veranda in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Holland Veranda gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Het staat Holland Veranda vrij om de veranda’s van een andere afnemer te betrekken. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een

ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

 

 Artikel 7. BETALING
 

1. Betaling dient ingeval de wederpartij een particulier betreft direct bij levering te geschieden en ingeval de wederpartij een bedrijf betreft binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;

2. Facturering geschiedt op basis van voorschotfacturen, eventueel met tussenfactu(u)r(en) en een eindfactuur zulks afhankelijk van de hoogte van de order en enkel in overleg;

3. De goederen worden pas besteld wanneer de eerste termijn (aanbetaling) is voldaan;

4. De hoogte van het voorschot, zijnde de aanloopkosten,

wordt voor aanvang van de bestelling overeengekomen

en bestaat uit de kosten voor het te leveren materiaal en een gedeelte van de overige (algemene) kosten; 5. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van

dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;

5. Onverminderd de hem verder toekomende rechten, is Holland Veranda alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.0% per maand of een gedeelte van een maand, vanaf de betreffende vervaldag.

Artikel 8. ANNULERING
 

1. De wederpartij kan de opdracht tot levering van materialen op bestelling niet annuleren. In geval van annulering van overige gevallen door wederpartij zijn alle door Holland Veranda ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Holland Veranda ten gevolge van de annulering geleden schade;

2. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd, indien dit is overeengekomen.

 

 Artikel 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
 

1. Alle door Holland Veranda geleverde zaken en materialen, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., blijven eigendom van Holland Veranda totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomsten is nagekomen;

2. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht Holland Veranda zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen;

4. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven;

5. Voor het geval dat Holland Veranda haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Holland Veranda of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Holland Veranda zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. Holland Veranda behoudt zich het recht voor alsdan de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden. Holland Veranda vordert alsdan een schadevergoeding ten hoogte van de hoofdsom minus de dagwaarde van de retourgoederen.

 

Artikel 10. RECLAMES en GARANTIE
 

1. Holland Veranda garandeert dat alle door Holland Veranda geleverde en door derden gefabriceerde producten de fabrieksgarantie geldt zoals verleend door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier. Holland Veranda garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaal- en fabricage gebreken zijn. De garantie betreft 10 jaar met uitzondering van condensvorming en kraakgeluiden;

2. Geeft de fabrikant, om welke reden dan ook, juridisch dan wel feitelijk, geen garantie, dan wordt door Holland Veranda eveneens geen garantie verstrekt.

3. De garantieverplichting vervalt bij ondeskundige montage, onoordeelkundig gebruik, onjuiste behandeling en wanneer de technische aanwijzingen betreffende het gebruik niet in acht worden genomen;

4. Direct na levering dient de wederpartij de vracht te controleren. Beschadigingen dienen direct op de afleverbon te worden vermeld. Klachten over de levering glas dienen door de wederpartij binnen 24 uur na levering te worden gemeld aan Holland Veranda Overige klachten binnen 48 uur. Na het verstrijken van deze termijn(en) worden reclames niet meer in behandeling genomen. Holland Veranda zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de reclame schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten inclusief foto’s, zodat Holland Veranda in staat is adequaat te reageren;

 5. Indien een klacht gegrond is, zal Holland Veranda te hare keuze respectievelijk opnieuw leveren / anders presteren dan wel een prijsreductie verlenen;

6. Reclame is niet mogelijk indien:

– de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;

– de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt en/of montage, opgeslagen, vervoerd of reeds gemonteerd;

– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Holland Veranda;

– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Holland Veranda(zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

– zonder schriftelijke toestemming van Holland Veranda door derden “reparatie” werkzaamheden aan de veranda’s zijn verricht.

 

Artikel 11. OPSCHORTING EN ONTBINDING
 

1. Holland Veranda is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

– na het sluiten van de overeenkomst Holland Veranda ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

– wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze uitblijft of onvoldoende is;

2. Voorts is Holland Veranda bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Holland Veranda op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Holland Veranda de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Holland Veranda haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;

4. Holland Veranda behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

 Artikel 12. KEURING en RISICO OVERGANG
 

1. De veranda’s worden voor levering door Holland Veranda gecontroleerd. Wederpartij heeft – voor eigen rekening – het recht de veranda’s voor de levering te laten keuren door derden. Wederpartij is verplicht de goederen bij ontvangst direct te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen (zie reclame). Indien deze inspectie niet leidt tot het maken van schriftelijk vastgelegde opmerkingen, wordt geacht dat de wederpartij de goederen van Holland Veranda in goede staat heeft ontvangen;

2. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht;

 

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID
 

1 Holland Veranda is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Holland Veranda is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens;

2 Holland Veranda is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Holland Veranda of leidinggevende ondergeschikten;

3. De aansprakelijkheid van Holland Veranda voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal het bedrag dat de door de assuradeur van Holland Veranda in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Holland Veranda om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering gedekt is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag; Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:a

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft

 op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Holland Veranda aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Holland Veranda toegerekend kunnen worden;

– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

5. Holland Veranda is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 14. OVERMACHT
 

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Holland Veranda geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Holland Veranda niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Holland Veranda worden daaronder begrepen;

3. Holland Veranda heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Holland Veranda haar verplichtingen had moeten nakomen;

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Artikel 15. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN
PRIVACYBELEID
 

1. Holland Veranda ontvangt en verwerkt persoonsgegevens conform de instructies van en onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij;

2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;

3. Holland Veranda verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die Holland Veranda wettelijk verplicht is te bewaren. Holland Veranda is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;

4. De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij, waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door Holland Veranda wordt gebruikt, is een juridisch beschermde databank. Holland Veranda is de producent van de databank en heeft

 derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor;

– het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;

– het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van Holland Veranda. Holland Veranda mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze algemene voorwaarden;

5. Een data lek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het CPB;

 

Artikel 16. PARTIELE NIETIGHEID
 

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

 

Artikel 17. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
 

1. De vestigingsplaats van Holland Veranda is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Holland Veranda moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;

2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Holland Veranda is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;

3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Holland Veranda gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

 

Artikel 17. WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN
 

1. Deze voorwaarden zijn in 2021  gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel;

2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;

Privacy statement

Holland Veranda B.V, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaringContactgegevens:

Home

Kraaivenstraat 36/04

5048AB

Tilburg

Nederland1. Wat wij verzamelen

Persoonsgegevens die wij verwerken

Holland Veranda verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hollandveranda.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


2. Doel

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Holland Veranda verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Holland Veranda analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Holland Veranda neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Holland Veranda) tussen zit. Holland Veranda gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


3. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Holland Veranda bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden

Holland Veranda verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


4. Technische Cookies & Inzage

Holland Veranda gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Holland Veranda en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hollandveranda.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Holland Veranda wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Holland Veranda neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hollandveranda.nl